Adhēzijas mērītāji

Univers āla plāksne - M PP 2000, lai definētu fiziskas krāsas īpašības no paša zināmākā ražotāja, - 
TQC  (Holande) 
Universāla, vienkārša un nedārga uzrīce, lai testētu krāsas atšķirīgus raksturojumus, no, līdz un pēc krāsošanas darbiem. 
A sektors ir plāksne ar paralēliem rievām adhēzijas definēšanai ar paralēlu krustenisku iegriezumu metodi. Pielietot tikai asu nazi. Metode ir pēc standarta ISO2409 
B sektors ir plāksne ar krusteniskām rievām adhēzijas definēšanai ar krustenisku iegriezumu metodi pēc ASTM. Metodi noteica ISO3359 Standarts 
C sektors ir WFT mērītājs mitrai krāsas kārtai. Mērījumu robežas ir līdz 160 mikroniem. Metodi noteica ISO2808 Standarts 
D sektors ir krāsas segtspējas mērītājs pie mitra stāvokļa. Ļauj izmērīt slapjas apklājošās kārtas biezumu līdz 200 mikroniem. 
E sektors ir krāsas stīgrības mērītājs. Stīgrība tiek noteikta ar krāsas plūstamību pa sistēmu ASTM2801-4400 
F- sektors kalibrē sektorus , lai definētu rādiusus uz tērauda, alumīniju un koku virsmām. Pārāk mazs rādiuss skaitās nederīgs krāsas sanešanai. 
Nokomplektēts ar izturīgu nazi maiņas asmeņiem, MRR pl āksni ar pārvalku, lipīgas lentes rulli testiem, lietošanas instrukciju un čemod ānu. 
Adhēzijas definēšana pēc ISO 2409 un ISO 4624 
Adhēzijas definēšanas metodes pa norādītajiem standartiem ir postošas un pieprasa seguma atjaunošanu postītajos iecirkņos. Tādēļ mērījumu daudzums ir saskaņojams ar ieinteresētām pusēm un fiksēts dokumentācijā. 
Adhēzija vai seguma īpašība ir viena no laku un krāsu materi ālu pašām svarīgākajām īpašībām. 
Šā rādītāja netiešs novērtējums ir ražojams pa ISO standartu 2409, kurš uzstāda segumu izmēģinājuma metodi uz nelokāmību pie atlobīšanās vai iepriekšējās kārtas pie krusteniskā seguma iegriezuma . 
Metode ne ļauj izmērīt adhēziju fiziskās vienībās un neizplat ās uz segumiem biezumā vairāk kā 250 µm. Izmēģinājums ar krustenisko iegriezumu metodi veic pie temperatūras (23±2) °Ń un relatīvā mitruma (50±5)% uz platēm ar segumu, kas ir pēc standarta metodes. Iegriezumu skaitlim krusteniskā attēla katrā virzienā ir jābūt 6. Izliekuma attālums starp iegriezumiem no seguma biezuma: 
Pie biez numa 0 - 60 µm - 1 mm, 61 - 120 µm - 2 mm, 121 - 250 µm - 3 mm Izveidotās restes tīra ar mīkstu otu, cietai gruntij papildus izmanto lipīgu lenti platumam 20 mm Lenti atlipina no seguma zem le ņķa 60° pie horizonta aptuveni pēc 5 minūtēm pēc pielipšanas. Pēctam uzmanīgi izpēta seguma iegriezuma virsmu ar neapbruņotu aci vai lietojot lupu, un klasificē saskaņā ar ilustrācijām, kuras ir atvestas standartā, pēc 6- baļļu nov ērtējuma skalas (piemērs 6 paralēliem iegriezumiem). 
Klasificēšana 
Apraksts iegriezumu virsmas Ārējais izskats ar atlobīšanos 
0 iegriezumu Malas piln ībā gludeni. Neviens no restes kvadrātiem nebija atslāņojams. 
1 iegriezumu seguma uz š ķērsojuma sīku zvīņu Atlobīšanās. Atlob īšanās laukums mazliet pārsniedz 5% restes laukumi. 2 Segums atsl āņojams gar malu un (vai) uz iegriezumu š ķērsojuma . Atlobīšanos laukums ievērojamipārsniedz 5%, bet ne vairāk kā 15% restes laukums.

3 Segums atsl āņojams gar iegriezumu malu da ļēji vai pilnībā ar platām svītrām un (vai) atslāņojams daļēji vai pilnībā uz atšķirīgām kvadrātu daļām . Atlobīšanos laukums ievērojami pārsniedz 15%, bet ne vairāk kā 35% restes laukums. 4 Segums atsl āņojams gar iegriezumu malu ar plat ām svītrām un (vai) daži kvadrāti nošķīrās pilnībā vai daļēji . Atlobīšanos laukums ievērojami pārsniedz 35%, bet ne vairāk kā 65% restes laukums.              5 Jebkura atlobīšanās pakāpe, kuru nedrīkst klasificēt ar 4. baļļu skalu . Parasti pārsniedz 85% restes laukumi. Vairāk kā 85% 
UZMANĪBU! Pie daudzkārtainu segumu izmēģinājuma norāda kārtu, uz kurām notika atslāņošanās nodalījuma virsmu.
Pielietojot paral ēlu iegriezumu metodi, var lietot speciālu komplektu tipa elcometer 107 (sk.zīm. ), kura komplektā ie tilps t: nazis iegriezumiem, maiņu plāksnes pie naža (lai fiksētu testu ar atšķirīgu segumu biez umu), palielin āmais stikls, otiņa, lipīga lente, no plastikas futlāris, instrukcija. Par a lternat īvu instrumentu var kalpot tāpat speciāls šablons (modelis 107-5) ar noteikta garuma paralēlām līnijām un fiksēto attālumu starp tiem. Lietojot šablonu, vajag tikai sanest ar rokām pēc 6 paralēlu horizontālu un vertikālu iegriezumu ar speciālu nazi ar asmens biezumu 0,43±0,03 mm un uzasināšanas leņķi 20-30 uz malu attiecībā pret vertik āli. Attālums starp līnijām uz šablona - 1; 1,5; 2; 3 mm 
Iegriezumu vietas izberž ar otiņu un izmēģinājumus novada pēc metodes, kura ir aprakstīta augstāk. Kā likums, tādi šabloni ir pagatavoti no nerūsējošā tērauda un papildus ir speciālus izgriezumus slapjas segumu kārtas biezuma definēšanai. 
Tajā gadījumā, kad vajag kvantitatīvi izmērīt seguma adhēziju pie vāka, tiek izmantota minimāla plīsumu sasprindzinājuma mērījuma metode, nepieciešamā normālam seguma pārtraukumam. Dotā metode ir reglamentējama ar ISO standartu 4624. Izmēģinājums ir ražojams parasti laboratoriskos nosacījumos standarta izmēra metālisku paraugu pielīmēšanas pie apkrāsotās plāksnes ceļā. Pēc apžūšanas līmējot paraugus ("sēnītes") noraujas no plāksnes ar speciālu uzrīci (piemēram, PosiTest AT-M firmas DeFelsko), kas ļauj noteikt pārtraukuma slodzi. Slodze (noplēšamā piepūle) uz paraugu piekāpjas ar ātrumu ne vairāk kā 1.0 Mpa sekundē. Tamlīdzīgu aparātu mērījumu robeža parasti sasniedz 21.0 Mpa . Pamatojoties uz pārtraukuma un "sēnītes laukuma" piepūles lieluma, tiek noteikts ad hēzijas izturības lielums uz pārtraukumu. Vizu āli var noteikt daudzkārtaina materiāla atlikumu uz "sēnītes virsmas" un paust viņu procentos. Pie ierakstiem žurnālā vai izmēģinājumu rezultātu liecinājumu atbilstošajā aktā metodi uz pārtraukumu lieto ar sekojošajiem apzīmējumiem: 
A - pamatne 
B - gruntējums 
C - krāsa 
Y - līme 
A/B ir krāsa no pamatnes 
B/C ir krāsa no grunts 
"Sēnītes pārtraukums" var būt adhēzija (grunts no virsmas) vai ko hēzija (krāsa no grunts). Vizuāli noteic materiāla daudzumu, kas ir pārpalicis uz "sēnītes" vai izjūtamās virsmas. Rezultāti pierakstās : 4 Mpa ; 10%CY; 20%B; 70%C 
Labs rezultāts ir adhēzijas rādītājs vienāds 6 vai vairāk Mpa . Gadījumā, kad izmēģinājumu rezultātam ir nozīme, kas ir tuva pie: 50%Ą/B; 50%B/C, tad tas nozīmē aptuvenu kohēzijas vienlīdzību un adhēzijas seguma īpašību. UZMANĪBU! Testu fiksācijai adhēzijas definēšanai nepieciešams būt ar speciālu sagatavotam un noteiktu kvalifikāciju, ko apstiprināja atbilstošā Atestācijas Centra vai Sabiedrības Sertifikāts (diplomu).