Biezummērītāji

 

POSITECTOR 6000 FS2

GALVENIE NOTEIKUMI. 
MĒRĪJUMI 
Nospiediet jebkuru pogu aparāta ieslēgšanai. Novietosiet mērstieni uz noteiktās virsmas uzmērījumam - vertikāli, drusciņ piespiediet līdz pilnas mērstieņa piekļaušanās pie virsmas.Turat tādā stāvoklī apm. 1 -2 sek. Mērījuma lielums tiks atspoguļots uz displeja un pavadāms ar skaņas signālu un divkāršu gaismas diodes mirkšķināšanu. 
Starp katru uzmērījumu novietojiet mērstieni uz attāluma ne mazāk kā 50 mm no virsmas vai piespiediet cieši pie virsmas nākamajam uzmērījumam. Īpaši efektīvi veikt uzmērījumus pēc katrām 5 sek. 
Pēc mērījumu beigšanas noņemiet zondi (mērstieni) no metāliskām virsmām, lai novērstu priekšlaicīgu bateriju nodilumu. 
ZELTA LIKUMSS ākumā izmēriet tīru metālisku virsmu bez seguma. 
Tādējādi notiek nulles nozīmes ātra pārbaude, kura var būt uzstādīta pēc jūsu vēlmēm. Iepriekšēja nulles nozīmes pārbaude kompensē virsmas neprecizitātes, kuras ir saistītas ar nelīdzenumu, diametru, grumbuļainumu u.t.t. 
GALVENĀS IZVĒLNES LIETOŠANA 
Visas aparāta funkcijas aktivizējas ar galvenās izvēlnes palīdzību. Ieiešanai izvēlnē ieslēdziet aparātu un uzspiediet vienlaikus «+» un «-» taustiņus. Uz ekrāna būs redzama pirmā funkcija. 
Atbildei «jā» uzspiediet «+» un izvēlaties piedāvāto funkciju. 
Atbildei «nē» uzspiediet «-» un aparāts automātiski pāries citā funkcijā. 
Pēc pēdējās izvēlnes opcijas aparāts parādīs pēdējā uzmērījuma lielumu. 
NULLES NOZĪMES PĀRBAUDE 
Sērijas aparāti 6000 nepieprasa papildus iestrādes un regulēšanu praktiski jebkuram mērījumu tipam.Tomēr atšķirīgi segumu varianti iespaido aparāta mērījuma precizitāti. 
Vienmēr pārbaudiet iepriekšējas nulles uzstādīšanu uz tīra metāla vai pievērsiet īpašu uzmanību aparāta rādījumiem ja ir izmērāms dažādu segumu biezums, ja virsma nav līdzena, ir rupju grumbuļainumu vai mērījumi notiek dažādos stāvokļos un uz dažādiem materiāliem. 
Ja nepieciešams – uzstādiet nulles nozīmi. 
UZMANĪBU: FN sērijas aparātiem jauzstāda nulles nozīme atsevišķi «F» un «N» funkcijām.Aparāta uzstādīšanu veicat tikai atbilstoši funkcijai, kura ir norādīta uz displeja. 
VIENKĀRŠOTA NULLES UZSTĀDĪŠANA 
Izmēriet tīru metālisku virsmu.Ja aparāts nerāda «0» vai nozīme tuva pie «0», tad noņemot mērstieni no virsmas, noregulējiet ar «+» vai «-»taustiņiem aparāta mērījumus līdz nozīmei «0». Veiciet tādējādi uzmērījumus un regulēšanu tiktāl kamēr aparāta nozīme uz nesegtās ( tīras metāliskas ) virsmas atbildīs «0». 
NULLES UZSTĀDĪŠANA AR VIDĒJU NOZĪMI 
Ļoti grubuļainām vai līkām virsmām vienkārša nulles nozīmes uzstādīšanas metode var būt neefektīva un «0» uzstādīšanai vajadzīgs atkārtot operāciju vairākas reizes.Tādos gadījumos «0» uzstādīšanai metode «vidējā» ir īpaši precīza visiem aparātiem ar izvelkamu mērstieni. 
1.Izvēlaties izvēlnē ZERO opciju . 
2.Uzspiediet «+» uzmērījumu skaitļa izvēlei, lai definētu vidēju.Parasti izmanto 3-9 uzmērījumus.Uz displeja tiks norādīts pārpalikušu uzmērījumu daudzums, piem.5X. 
3.Uzmērījumus veicat vienā un tajā pašā iecirknī.Pēc pēdējā mērījuma aparāts automātiski noteiks vidējo nozīmi «0» un izdos raksturīgu skaņas signālu.«0» indikācija uz displeja nozīmē, ka vidēja nulles nozīme ir noteikta. 
UZSTĀDĪŠANA UZ NOTEIKTIEM BIEZUMIEM 
Ja nav tīras gludenas metāla virsmas «0» uzstādīšanai to var izdarīt ar precezijas filmu palīdzību vai uz virsmām kur ir zināmi segumu biezumi. 
Veiciet mērījumu. Ja gaidāmā nozīme ir ārpus aparāta rādījumiem, noņemiet mērstieni no virsmas un ar pogu «+» vai«-» novediet aparāta rādījumus līdz vajadzīgai nozīmei. 
DIVKĀRŠA KALIBRĒŠANA 
(FA aparātiem, FHS un aparātiem ar izvelkamu mērstieni) 
FA sērijas mērītāji, FHS un aparāti ar izvelkamu mērstieni var būt pārbaudīti vai kalibrēti, ja seguma biezums ir uzdots. Šajā gadījumā var izmantot vienkārtīgu vai divkāršu kalibrēšanu.Vienkārtīga kalibrēšana ir veicama uz virsmas bez seguma (ZERO), vai uz noteikta seguma biezuma (2 ND PNT). 
Divkāršs kalibrēšana šajā gadījumā ir labākais veids.Tā ietver sevī rādījumu noņemšanu no virsmas bez seguma (ZERO) un no noteikta seguma biezuma (2 ND PNT). Otrajam mērījumam jābūt maksimāli pietuvinātam mērītajam seguma biezuma nozīmei. 
1. «ZERO» - «0» uzstādīšanai aparātam tika aprakstīta augstāk. 
2. Izvēlaties izvēlnē opciju «2 ND PNT». 
3. Uzspiediet «+» mērījumu daudzuma noteikšanas definēšanai vidējam skaitlim, tas ir parasti no 3 līdz 9. Jo lielāks skaitlis, jo vairāk nozīmju (mērījumu) nepieciešams veikt.Uz aparāta displeja tiks norādīts mērījumu daudzums, kas ir pārpalikuši vidējas nozīmes definēšanai; piemēram «2 Ndpnt4x». 
4. Turpinot zināmo lielumu mērījumus( uz segtajām virsmām, no plastikas filmām vai 
speciāliem Mēģinājuma Standartiem) uzmanāt displeju, kamēr neparādīsies «2PT=value uzraksts». Noņemiet mērtaustu no virsmas un ar pogu «+» vai «_» uzstādīsiet displeja rādītājus uz noteiktu biezumu.Nozīmes fiksācijai un līdz ar to un aparāta kalibrēšanai, uzspiediet vienlaikus «+» un «_» taustiņus. 
RESET FUNKCIJA  ( PĀRKĀRTOŠANA) 
Pie RESET funkcijas izvēles aparāts automātiski ir uzstādāms rūpnīcu kalibrēšanas režīmā un pieņem sekojošos izejošos datus: 
* Automātiska iziešana no visiem agrāk uzdotajiem režīmiem (memory, statistics, HiLo). 
* Tiek dzēstas no atmiņas agrāk ievestās nozīmes. 
* Uz displeja rodas nulles nozīme un «0 zīme». Šī zīme zūd piešķirot «0» nozīmi vai kalibrējot aparātu. RESET funkcija tiek pielietota gadījumā ja: 
* ir neiespējama «0» uzstādīšana aparātu uz dotās nesegtās virsmas. 
* ir neiespējami sasniegt pareizu aparāta rādījumu pie noteiktā biezuma mērījuma. 
* eksistē šaubas par agrāk uzstādītās iestrāžu precizitāti. 
UZMANĪBU! Pielietojot pārkārtošanasi funkciju neturat mērstieni metālisku priekšmetu tuvumā. 
MĒRĪJUMU SISTĒMAS IZVĒLE (collas metriskais) Izvēloties MILS vai MICRONS izvēlnes opcijās var pārveidot aparāta (tekošos un agrāk ievestos atmiņā) rādījumus no collas sistēmas metriskā un pretēji. 
DISPLEJA APVĒRSUMS 
FLIP LCD opcija ļauj veikt displeja apvērsumu lasot rādījumus pie jebkura aparāta stāvokļa. Aparātos ar izvelkamu mērstieni šī funkcija ļauj nolasīt mērījumus no aparāta, kas guļ uz galda priekšā operatoram gadījumā, kad pēdējā rokas ir aizņemtas (piemēram, tur mērstieni vai izmērāmo detaļu). 
Aparātos ar iebūvēto mērstieni šī funkcija dod iespēju nolasīt no ekrāna datus, kad mērījumi ir veikti griestu stāvoklī (attiecīgi un mērījumi ir apgriezti). 
STATISTIKAS REŽĪMS 
Standard (2) un Memory sērijas aparātiem (3) 
Ja izvēlas STAT ON režīms tad uz ekrāna parādīsies x un mērījumu skaitītājs simbols ( n0). Pēc kārtējā mērījuma uz ekrāna rodas viņa rādījums un mērījumu daudzums attiecīgi aug. Ja rādījums ir nepareizs, viņu var noņemt, uzspiežot «-» kauliņu, bet obligāti pirms nākamā mērījuma. Pēc atbilstošā mērījumu daudzuma noņemiet mērstieni no virsmas un uzspiediet «+» taustiņu, lai mērījumu statistika parādītos uz ekrāna. 
Piemēram: mil mikrons 
(viena tūkstošā collas) (viena tūkstošā milimetra) vidēja nozīme: x=1.8 x=46 
standarta 
novirze: b=0.5 b=13 
mērījumu skaitlis: n=3 n=3 
Šīs nozīmes tiks atspoguļotas uz displeja līdz tam laikam, kamēr: 
-neizslēgsies aparāts. 
-netiks veikts nākamais mērījums. 
-netiks uzspiests jebkurš taustiņš.Šajā gadījumā uz ekrāna parādīsies pēdējā uzmērījuma nozīme. 
UZMANĪBU! Statistikas režīma aktivācijai HiLo režīms ir jāatslēdz. Statistikas režīmā ir neiespējami veikt aparāta kalibrēšanu. Statistikas iziešanai no režīma uzspiediet«+» pēc STATOFF.VISLIELĀKO UN VISMAZĀKO NOZĪMJU REŽĪMS 
Tikai Standard(2) un Memory(3)modeļiem 
Ja izvēlas HILO ON režīms tad uz displeja parādīsies vismazākā pēdējā nozīme.Ar «+» un «-» taustiņu uzspiešanu uzstādīsiet jaunu vismazāko pieprasāmu nozīmi ( vai vienkārši izmēriet vismazāko seguma biezumu un novediet tās nozīmi līdz pieprasāmajam vismazākajam) uzspiediet «+» un «_» nozīmes fiksācijai. 
Tagad parādīsies paša augstākā mērījuma nozīme. Dariet to pašu pašu vislielākās nozīmes lieluma ievadei. 
P simbols, kas parādījās uz displeja norādīs uz to, ka kritisku lielumu režīms ir iekļauts. Tagad visi mērījumi būs salīdzināmi ar agrāk ievestajiem limitiem. Aparāts izdos divkāršu skaņas «BIP-BIP»signālu, ja mērījums atrodas starp apakšējām un augšējām robežām.Ja seguma biezums atrodas ārpus robežām, tad aparāts izdos vienkārtēju «BIP» signālu. Šis signāls būs zema toņa ( ar indikāciju uz displeja), ja nozīme atrodas zemāk nekā apakšēja robeža, un augsta toņa (ar indikāciju uz displeja), ja nozīme atrodas augstāk nekā augšēja robeža. 
UZMANĪBU! Statistikas režīms ir jāatslēdz. Kritisku lielumu režīmā ir izslēgta aparāta kalibrēšanas iespēja. HILO režīma atvienošanai uzspiediet «+» pēc uzdevuma (HILOOFF?). 
TEMPERATŪRA 
Temperatūra pie kuras aparāta darbs ir īpaši precīzs ir 0-50 grādu robežās pēc Celsija. 
UZSTĀDĪŠANA 
Sērijas aparāts 6000 nepieprasa nekādu papildus uzstādīšanu vai aprīkojuma modernizēšanu, izņemot bateriju maiņu.